dinsdag 27 november 2012

Infra 2013 NBC #bnl13

Dennis Eijsten haalt nog even op wat de NBC ook alweer was. Overigens heet het nu NBC+. Dit is een overkoepelend zoekplatform voor de bibliotheekbronnen aangevuld en verrijkt met andere content. Er wordt gestart met landelijke zoekwidgets en later komen er ook widgets voor het zoeken door lokale content. Voor de klant moet het makkelijker worden om de content te vinden en te gebruiken.
Door middel van de NBC+ wordt overigens ook Google gevoed, dus vinden hoeft niet alleen via de widgets te gebeuren. Het zoekplatform wordt ook voorzien van een API waardoor ook  andere partijen in de gelegenheid kunnen worden gesteld om interfaces te bouwen op de NBC+.  
De basisversie NBC is nu bijna gereed. Deze is nog niet volledig gereed om de lokale aquabrowsers te vervangen. In het eerste kwartaal van 2013 moet dat wel zover zijn. Dennis laat een aantal screenshots zien die hijzelf als nogal "wazig" betiteld. (Beamer was niet helemaal scherp afgesteld :-)

Dit vind ik persoonlijk nog wel een issue: in de wandelgangen begrijp ik dat de zoekwidgets in eerste instantie alleen via de WAAS zijn te gebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo blijft, want daarmee wordt wel een heel grote beperking op de zoekwidgets aangebracht. Later in presentatie geeft Dennis aan dat in onderling overleg hier wel mogelijkheden zijn, maar hij bevestigt dat voorlasnog de zoekwidget alleen op WAAS-website is te gebruiken.

De lokale implementaties van de NBC+ starten in kwartaal 1 van 2013, waarbij nu de OBA als launching customer wordt genoemd. Waar trouwens in eerste instantie uitgegaan werd van ruim 100 lokale bronnen die via de NBC ontsloten zouden moeten worden, zijn er nu 350 aangemeld om op te nemen in de NBC+. Omdat deze omvang stuk groter is zal doorlooptijd ook langer zijn dan eerst gedacht.
Om de overgangsperiode goed op te kunnen vangen is door BNL met Serials Solutions een afspraak gemaakt over de bekostiging en de beschikbaarheid van de Aquabrowser. Ook zal Serials Solutions een front end bouwen op de NBC+. Deze is door BNL afgekocht tot en met 2015 en is daarmee gratis beschikbaar voor de bibliotheken. Iets dergelijke is ook denkbaar met bibliotheeksysteemleveranciers. Na 2013 zal dan ook de mogelijkheid worden geboden om tags, ratings en dergelijke toe te voegen. Ook van de ontwikkelingen rondom het semantisch web wordt veel verwacht. Samen met Bibnet (Vlaanderen) heeft bnl hiervoor de website nl.dbpedia.org ingericht.

Bibliotheek.nl Infra 2013 #bnl13

Vrees dat alle trouwe volgers van dit blog wel zijn afgehaakt na een radiostilte van een half jaar. De vooruitblik op 2013 van bibliotheek.nl vandaag in het spoorwegmuseum is een mooie aanleiding om het livebloggen weer eens op te pakken (van Frank Huysmans mag ik max. 1 tweet per spreker de wereld insturen en daar kan ik toch net niet genoeg mijn ei in kwijt ben ik bang voor). Ook op de bibliotheek2daagse (sic) zal ik proberen weer eens live wat berichten de wereld in te sturen.

Maar nu eerst: de vooruitblik infra 2013 Marjolein Berends van Boer en Croon gaat in op de trends in de informatiesamenleving. We kennen het allemaal wel: smartphones, toenemend internetgebruik, groei e-bookmarkt e.d.
In Nederland gaat het met e-books nog iets minder hard, met name omdat prijs en aanbod nog steeds achterblijven. Extrapoleren van de trends brengt Marjolein tot verwachting dat straks spotify-achtig aanbod e-books de overhand gaat krijgen. Dit zet zich ook door in de aanbodkanalen. Online e-booklending in Nederland is een kanaal dat nog niet is ingevuld. Hierin kunnen bibliotheken een rol spelen. Ook in sterkte-analyse ten opzichte van de marktpartijen ziet Marjolein wel mogelijkheden. Met name de breedte van de collectie en het zijn van de onafhankelijke gids zijn sterk bij bibliotheken. Ook koppeling fysiek - digitaal kan in voordeel werken, maar daar is organisatorisch eerst nog wel wat te doen... Conclusies die zij trekt zijn:

  •  "bibliotheekwereld en regie is best wel complex georganiseerd" 
  •  bnl moet meer naar vraaggerichtwerken toe 
  •  groeiend beheerslaat gaat op termijn ten koste van de innovatiekracht 
  • ook fysieke bibliotheek moet keuze maken over hoe om te gaan met de ontwikkkeling van de digitale bibliotheek en wat dat betekent voor zijn dienstverlening. 


Diederik van Leeuwen geeft aan wat streven BNL is rondom e-content. Komt in NBC+ naar voren, waarbij in 2012 de basis wordt gelegd. In 2013 wordt toegang tot rechtenvrije boeken en long tail gerealiseerd en on demand (tegen betaling) voor de rest. Daarna wordt dit verder uitgebouwd met bronnen vanuit de Universiteitsbibliotheken en met hulp van inzet van de VNG-gelden.
Digitaal worden bibliotheken niet gevonden als niet specifiek op bibliotheek wordt gezocht. In 2016 moet dat aantal verveelvoudigd zijn, dit kan alleen door de huidige krachtenbundeling door te zetten. BNL gaat nu eerst zorgen dat gestarte processen nu eerst geoptimaliseerd worden. Er zullen dus wat minder nieuwe projecten starten. Nu eerst opleveren en implementeren.
Diederik geeft aan dat grootste deel regie komt vanuit SIOB, maar BNL probeert rekening te houden met de wensen van de branche, maar ook marktontwikkelingen spelen een rol.